Artikel 1: toepasselijkheid:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en/of opdrachten aan en/of 
(installatie)werkzaamheden verricht door en/of  leveringen door Chris Steijvers Electro B.V.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing  op volgende en vervolg overeenkomsten en  opdrachten en op meerwerk.
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Chris 
Steijvers Electro B.V. eenzijdig worden gewijzigd. De 
meest recente versie is geldend.

Artikel 2: offertes / opdrachten:

2.1 Offertes van Chris Steijvers Electro B.V. zijn één maand geldig, tenzij anders is aangegeven.
2.2 De door Chris Steijvers Electro B.V. opgegeven levertermijnen gelden nimmer als een fatale termijn. 
2.3 Geringe afwijkingen in de leveringen van Chris Steijvers Electro B.V. ten aanzien van onder andere – maar niet uitsluitend – modellen, monsters, kleur, afmetingen, gewicht, materiaal en andere 
omschrijvingen, gelden niet als een tekortkoming. Een verschil van 10% geldt in ieder geval als een geringe afwijking.
2.4 Leveringen en (installatie)werkzaamheden vinden uitsluitend plaats ten behoeve van de klant. Derden hieraan geen rechten ontlenen.
2.5 Chris Steijvers Electro B.V. is altijd bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen.

Artikel 3: wijzigingen / meer- en minderwerk:

3.1 Door de klant gevraagde wijzigingen en de gedurende de uitvoering van de (installatie)werkzaamheden gebleken benodigde wijzigingen leiden tot meerwerk met bijbehorende 
betalingsverplichtingen aan de zijde van de klant.
3.2 Indien Chris Steijvers Electro B.V. wordt geconfronteerd met voor haar onvoorziene omstandigheden die een meerprijs rechtvaardigen, volgt een meerwerkfactuur.

Artikel 4: betalingen / opschorting

4.1 De vervaldatum van de declaraties van Chris Steijvers Electro B.V. ligt op 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient binnen deze dagen plaats te vinden.
4.2 Betalingen vinden plaats zonder korting. Verrekening en/of opschorting is niet mogelijk.
4.3 Na een eerste herinnering heeft Chris Steijvers Electro B.V. recht op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag, alsmede op alle werkelijke kosten verbonden aan de invordering van de openstaande facturen.
4.4 Chris Steijvers Electro B.V. is gerechtigd de leveringen en/of werkzaamheden op te schorten indien een vervallen factuur niet volledig is voldaan.

Artikel 5: verplichtingen klant:

5.1 De klant is gehouden Chris Steijvers Electro B.V. tijdig van alle juiste en volledige informatie te voorzien die voor de levering en/of de (installatie)werkzaamheden nodig is.
5.2 De klant zorgt voor benodigde vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen. 
5.3 De klant zorgt ervoor dat de locatie en de ruimte(n) alwaar de (installatie)werkzaamheden dienen te worden verricht, vrij en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de duur van de werkzaamheden.
5.4 De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de (installatie)werkzaamheden benodigde (nuts)voorzieningen. 
5.5 De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de locatie en de gebouwen waar de (installatie)werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van die 
werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren.
5.6 De klant is verplicht Chris Steijvers Electro B.V. te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
5.7 De klant is altijd aansprakelijk voor het juiste gebruik van het geleverde en/of de installatie, alsmede voor het juiste onderhoud daarvan.

Artikel 6: Klachten

6.1 De klant is verplicht de geleverde zaken en de uitgevoerde (installatie)werkzaamheden direct na ontvangst te inspecteren. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de afspraken voldoet. Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van rechten binnen 14 dagen na (op)levering schriftelijk te worden gemeld.
6.2 Overige klachten dienen op straffe van verval van rechten binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk en onderbouwd te worden gemeld aan Chris Steijvers Elector B.V.. 
6.3 Indien een tijdig ingediende klacht juist is, heeft Chris Steijvers Electro B.V. de keuze om de geleverde zaken en/of uitgevoerde (installatie)werkzaamheden te herstellen of te vervangen.

Artikel 7: (beperking) aansprakelijkheden

7.1 Buiten de expliciet overeengekomen garanties, aanvaardt Chris Steijvers Electro B.V. geen aansprakelijkheid.
7.2 Chris Steijvers Electro B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of aanvullende schade, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – bedrijfsschade en/of winstderving.
7.3 Indien Chris Steijvers Electro B.V. zijn leveringen en/of (installatie)werkzaamheden opschort, is Chris Steijvers Electro B.V. niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. 
7.4 Indien de klant zijn verplichtingen uit artikel 5 niet is nagekomen, is de klant volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. 
7.5 Indien de klant de installatie en/of het geleverde voor de datum van oplevering in gebruik neemt, komt dat volledig voor rekening en risico van de klant. 
7.6 Indien het geleverde en/of de installatie onjuist wordt gebruikt en/of onjuist wordt onderhouden, vervallen de door Chris Steijvers B.V. verstrekte garanties en is Chris Steijvers Electra B.V. niet aansprakelijk voor schades. 
7.7 De aansprakelijkheid van Chris Steijvers Electro B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat Chris Steijvers Electro B.V. voor de desbetreffende levering en/of (installatie)werkzaamheden in rekening heeft gebracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Chris Steijvers Electro B.V..
7.8 In geen geval zal een schadevergoeding door Chris Steijvers Electro B.V. meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Chris Steijvers Electro B.V. bereid is uit te keren, zulks te vermeerderen met het eigen risico en zulks met een maximum van maximum van € 5.000.000.

Artikel 8: geschillen

8.1 Op alle geschillen die in de rechtsverhouding tussen de klant en Chris Steijvers Electro B.V. ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
8.2 Enkel de rechtbank Limburg, locatie Roermond, is bevoegd tot kennisneming van geschillen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.
Hoi, mijn naam is Chris Heb je vragen over onze diensten of wil je een afspraak maken? Neem contact op! +31 613 466 786
Chris Steijvers Contact